Elektro überarbeiten s.r.o.
Elektro überarbeiten s.r.o. - Olomouc

Elektro revize – základní právní předpisy

Elektrorevize v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění.

Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:

 • Zákon č. 250/2021 Sb. – Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • ČSN EN 60079 – Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů dle – BE3N1 (plyny) BE3N2 (prachy)
 • ČSN 33 1500 – revize elektrických zařízení
 • ČSN EN 62 305 – revize zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
 • ČSN 33 1600 – revize elektrických spotřebičů
 • ČSN 33 2200 – kontroly strojních zařízení

Služby - elektro revize

Elektro überarbeiten s.r.o.
Elektro überarbeiten s.r.o. - Olomouc

Strojní zařízení, značky CE a nová legislativa EU


Směrnice a nařízení Evropského parlamentu:

Elektro überarbeiten s.r.o.
Elektro überarbeiten s.r.o. - Olomouc
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – dále jen BOZP

BOZP – základní právní předpisy

Požadavky na zajištění BOZP jsou definovány v celé řadě právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (které to jsou definuje ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce).

Jedná se o více než 80 právních předpisů, stovky technických norem a dalších ostatních předpisů k zajištění BOZP (návody k použití atd.).

Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:


Služby -  BOPZ

Elektro überarbeiten s.r.o.
Elektro überarbeiten s.r.o. - Olomouc

Požární ochrana – základní právní předpisy

Požadavky na zajištění PO jsou definovány v celé řadě právních a ostatních předpisů k zajištění PO – zejména v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 SB.).

Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. – vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a značky
 • ČSN 01 8013 – požární tabulky
 • ČSN 33 1500 – elektrotechnické předpisy, lhůty revizí el. zařízení
 • ČSN 34 3085 – předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách
 • ČSN 73 0802 – požární bezpečnost staveb-nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0818 – obsazení objektů osobami
 • ČSN 73 0845 – sklady
 • ČSN 73 0873 – zásobování požární vodou

Služby - požární ochrana